onsdag 6 maj 2009

Forskningsrön om kvinnors företagande

Traditionellt sett har forskningen om företagande främst handlat om företag som drivs av män eller om företag i mansdominerade branscher. Men på senare tid har allt fler forskare börjat intressera sig för att fylla kunskapsluckan om kvinnors företagande. Det är viktigt inte minst för att de medel som staten varje år satsar på att öka företagsamheten ska kunna utgå från ett fullständigt faktaunderlag.

En av de viktigaste forskningsantologierna om kvinnors företagande är "Företagerskan - om kvinnor och entreprenörskap" av Carin Holmquist och Elisabeth Sundin (red), utgiven av SNS förlag. Där konstateras det att kvinnor inte skiljer sig åt från män när det gäller hur de driver sina företag. Den skillnad som kan urskiljas beror snarare på att företagandet skiljer sig åt i olika branscher.

En annan viktig rapport är "Kvinnor företagande - format av samhället" som gavs ut av Nutek 2003. I den beskrivs kvinnors företagande i Sverige ur en rad olika synvinklar. Rapporten kan beställas gratis från Tillväxtverket.

En splitterny rapport om forskarperspektiv på kvinnors företagande har getts ut av Vinnova. Den har titeln "Sesam öppna dig!" och behandlar teman som t.ex. företagsrådgivning, språkbruk om företagande, statligt företagsfrämjande och tillgången till riskkapital. Den kan beställas från Vinnova (finns att ladda ned gratis som pdf).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar